Semináře - Seminare

Semináře jsou akreditovány MŠMT, č.j. MSMT-14765/2017-1-649

1. Výuka němčiny v pohybu I.-III. - Deutsch lernen mit Bewegung

Vzdělávací program je určený učitelům německého jazyka, kteří chtějí žákům nabídnout v konkurenci s výukou jiných jazyků zajímavou a motivující výuku němčiny.

Často znamená škola pro žáky dlouhé hodiny sezení na židli, přerušené pouze přestávkami, cestou na toaletu nebo s dotazem za učiteli. To odpovídá té nejmenší míře pohybu žáků. V souvislosti s počasím, např. v horkém letním dni, připadá žákům dvakrát tak těžké sedět nad učebnicemi, pracovními listy a sešity, místo aby se odreagovali v přírodě a při sportovních aktivitách.
Pohybovými aktivitami můžeme žákům pomoci překonat nechuť z dlouhého sezení a také působit na škody, vznikající vadným držením těla a motorickými deficity.

Žáci němčiny stojí vlastně před výzvou: S nulovými či nepatrnými znalostmi jazyka jsou nuceni k zcela nezúčastněnému (apatickému) sezení a přesto si mají osvojit nová slovíčka a větné struktury. Jistě je v jejich zájmu naučit se německému jazyku, aby se mohli v německy mluvícím prostředí a s budoucími pracovními či soukromými kontakty dorozumět. Tento jejich zájem ale nepostačí k jejich plné motivaci.
Pohybové hry obsahující učivo žáky baví a učení je vlastně příjemným vedlejším produktem. Místo toho, aby byli žáci naštvaní, že musí (jak tomu je v mnoha školách) strávit další hodinu se suchou výukou němčiny, těší se na to, že si budou moci zase „německy hrát“. Budou nadšeni, motivováni a učivo si zapamatují výrazně lépe. K tomu přispívá i to, že při mobilním učení je osloveno více smyslů.

Cyklus bude rozdělen do tří seminářů:

1. Výuka němčiny celým tělem (Deutsch mit dem ganzen Körper)
2. Výuka gramatiky v pohybu (Grammatiklernen mit Bewegung)
3. Němčina v pohybu (Deutsch lernen mit Bewegung)
Anotace viz jednotlivé semináře.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Výuka němčiny celým tělem - Deutsch mit dem ganzen Körper

Nejdříve se budeme krátce zabývat výhodami používání her ve výuce. Při analýze herních činností si učitelé uvědomí jejich pozitivní vliv na motivaci žáků, na zvýšení jejich zájmu o jazyk a v neposlední řadě i jejich pozitivní vliv rozvoj jazykových kompetencí. Hry podporují a rozvíjejí činnostně orientovanou výuku a umožňují celostní učení, že zvyšují aktivitu žáků, podporují jejich zájem o němčinu, odbourávají strach z mluvení, protože žáci nejdříve při nácviku reálných situací komunikují pouze spolu v chráněném území skupinové či partnerské práce, beze strachu ze zkoušení či trapných okamžiků před celou třídou. Dále se společně zamyslíme nad kritérii a podmínkami používání her ve výuce.
Učitelé budou seznámeni s různými kategoriemi her, totiž se hrami rozvíjejícími slovní zásobu, jazykovými hrami, pohybovými a pantomimickými hrami a s rolovými hrami (Rollenspiele).

Hry, které budou na seminářích představeny, se nehodí k tomu, aby z nich byla vytvořena celá vyučovací hodina, ale jsou zamýšleny spíše jako malá chuťovka na začátku hodiny, jako odměna na konci nebo jako „vzbuzovač“ energie uprostřed vyučování. Délka hravých aktivit je zpravidla 5 – 10 minut, takže zbyde dostatek času na „normální“ výuku.

Aby byla udržena radost ze hry a z pohybu a aby nebyl nikdo frustrován, bude do sbírky her zařazeno jen málo soutěživých her. Pokud bude mít hra soutěživý charakter, bude se většinou hrát ve skupinách, aby nebyl nikdo obviňován za to, když skupina prohraje.
Učitelé budou seznámeni s různými kategoriemi her, totiž s hrami rozvíjejícími a upevňujícími slovní zásobu, s hrami procvičujícími jednotlivé slovní druhy a s hravými aktivitami nacvičujícími jednoduché věty a větné struktury. Ke všem hrám obdrží učitelé popis her, příp. kopírovací předlohu, která jim bude následně zaslána mailem. Učitelé se také dozvědí, pro jako cílovou skupinu je hra určena, k jakému učebnímu cíli se hodí s, jakým časovým rozsahem má učitel počítat.
Učitelé si sami prakticky vyzkoušejí, jak pozitivní vliv mohou mít hry na dynamiku a atmosféru ve třídě a jak mohou i slabší žáky motivovat k učení cizího jazyka.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Výuka gramatiky v pohybu - (Grammatiklernen mit Bewegung)

 

Jak jistě všichni ze zkušenosti víme, zásoba hravých aktivit není nikdy dost velká, proto je třeba ji neustále obohacovat a doplňovat. V tomto semináři se opět budeme zabývat hravými aktivitami, kterými se pokusíme zvýšit motivaci žáků, rozvíjet jejich kreativitu a fantazii a zároveň je i pobavit a zaujmout.
V pokračování semináře se budeme nejdříve krátce zabývat výhodami používání gramatických her ve výuce. Při analýze herních činností si učitelé uvědomí jejich pozitivní vliv na motivaci žáků, na zvýšení jejich zájmu o jazyk a v neposlední řadě i jejich pozitivní vliv rozvoj jazykových kompetencí. Dotazníkovou metodou dojdeme k zcela jistému závěru, že hry podporují a rozvíjejí činnostně orientovanou výuku a umožňují celostní učení, že zvyšují aktivitu žáků, podporují jejich zájem o němčinu, odbourávají strach z mluvení, protože žáci nejdříve při nácviku reálných situací komunikují pouze spolu v chráněném území skupinové či partnerské práce, beze strachu ze zkoušení či trapných okamžiků před celou třídou.
Dále se společně zamyslíme nad kritérii a podmínkami používání her ve výuce.

Gramatika je klíčovou součástí výuky jazyka, ale obvykle nepatří k nejpopulárnějším aktivitám. Ale místo drilu a nezáživných doplňovacích cvičení lze gramatiku procvičovat i v takových cvičeních, která jako gramatická nevypadají. Známá didaktická zásada Dr. Piepha zní: „Nejlepší výuka gramatiky je taková, kterou žák nepozná.“ A právě takovýmito aktivitami se budeme na semináři zabývat a taková cvičení dostanou učitelé v další sbírce nápadů.

V jednotlivých částech semináře budeme prakticky trénovat jednotlivé hravé aktivity, které sahají od jednoduchých úkolů s písmeny, slovy a pojmy přes práci s větami, texty a obrázky až po komplexní jazykové aktivity jako jsou diskuse a argumentace. Učitelé si sami prakticky vyzkoušejí, jak pozitivní vliv mohou mít hry na dynamiku a atmosféru ve třídě a jak mohou i slabší žáky motivovat k učení cizího jazyka.

Mezi hry se slovní zásobou budou zařazeny např.: aktivity na procvičování členů u podstatných jmen, spojených většinou s pohybem, neboť tak mají žáci větší šanci si látku zapamatovat.
Dále se budeme věnovat skloňování podstatných a přídavných jmen, budeme procvičovat slovesa a všechny jejich časy a formy, tedy přít. čas a minulé časy, dále na pracovním listě s dopravními a jinými značkami, stolní hrou, cvičením na perfektum spojeným s pantomimou, skládáním puzzle atd.

Postupně přejdeme k celým větám a různým typům skládání vět, včetně pohybu žáků po třídě, Schnapp (tvorbou vět), skládáním vět do příběhů apod. Závěrem procvičíme předložky a další slovní druhy.
V poslední části hodiny budou učitelé vyzváni i k vlastní aktivitě, tedy aby se podělili o svá nápaditá a zajímavá cvičení na gramatiku.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Němčina v pohybu - (Deutsch lernen mit Bewegung)

Školní den bývá pro žáky mnohdy velmi náročný, protože musí celý den sedět v lavici a naslouchat výuce učitelů. Nesmějí vstát a projít či proběhnout se, musejí pouze plnit příkazy učitelů a v klidu a tiše pracovat nad zadanými úkoly. Výuka cizího jazyka navíc klade vysoké požadavky na koncentraci a pozornost dětí a mládeže. Pokud probíhá ve stále stejných strukturách a opakují se fáze procvičování a memorování gramatických struktur, může se stát vyučování nudné. Proto je nutná především v druhém cizím jazyce změna metodiky, je nutné střídat fáze napětí a soustředění s fázemi uvolnění, aby byl vyučovací proces více efektivní. Žáci budou učitelům vděčni, když si během celého dne převážně sedíce budou moci občas protáhnout končetiny.

Hry a úkoly v pohybu přinášení uvolnění a odpočinek, legraci, ale i nové výzvy a vylepšené možnosti koncentrace na výuku. Proto bude velmi užitečné učitelům nabídnout repertoár aktivit, které se dají rychle osvojit a využít, které mohou být vsunuty do výuky kdykoli, pokud učitel u svých žáků zpozoruje, že jejich pozornost upadá a oni potřebují změnu činnosti.
V semináři dostanou učitelé celou sbírku takových aktivit, které si po skončení mohou zanést do přehledné tabulky, ze které rychle poznají, jaký gramatický jev v ní budou procvičovat.

V semináři budou představeny především jednoduché, rychlé hry, které nevyžadují náročnou přípravu a drahý materiál a dají se tak rychle použít ve vyučování. V úvodu, příp. po praktické ukázce, se učitelé vždy dozvědí, jaké je téma aktivity, co bude procvičováno, pro koho je hra určena, kolik času na ni potřebujeme, v jaké sociální formě bude probíhat (jednotlivci, páry, větší či menší skupiny), jaký materiál budou potřebovat. Následovat bude praktická ukázka aktivity, kdy si ji učitelé samy vyzkoušejí, protože pouze prožité a vyzkoušené aktivity mohou pak v následném použití dobře fungovat.

Všechny aktivity pak učitelé obdrží v přehledně sepsaném skriptu.
Většina her a aktivit je vhodná pro všechny věkové skupiny. U starších žáků či studentů však mnohdy musíme jako učitelé použít své přesvědčovací schopnosti, resp. je správně motivovat, aby se do aktivit zapojili. Proto je dobré zpočátku začít s menšími pohybovými hrami, než se odváží využít větších a rychlejších aktivit jako je třeba rallye v tělocvičně či venku na hřišti. To vše bude na semináři objasněno, stejně jako zapojení cizího a mateřského jazyka. Vysvětleno bude i použití vhodné sociální formy, učitelé dostanou i návod, jak využít tvořivého potenciálu žáků na zatraktivnění vyučování.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

5. "3 (2) dny plné nápadů do výuky němčiny"

Obsah akce:
Tento vzdělávací program je určený učitelům německého jazyka, kteří se chtějí zdokonalit v metodických dovednostech výuky německého jazyka, získat přehled o vývoji didaktiky cizích jazyků a jejích aktuálních problémech, získat spoustu námětů do výuky německého jazyka a rozvinout své kreativní i jazykové schopnosti.

Celý cyklus 24 hodin bude rozdělen do tří seminářů:

1. seminář: Práce s texty ve výuce

Práce s textem má v cizojazyčné výuce dlouhou tradici, jsou známy četné osvědčené techniky a strategie. V současnosti se však i v této oblasti objevují nové úkoly, např. spojení čtení s kritickým myšlením, a také nové fenomény, jako např. audioknihy, využitelné zejména pro žáky s potížemi při čtení, nebo spojení textové a obrazové informace v komiksech.
Dnes je nezbytné učit žáky orientovat se v množství informací a pracovat s texty aktivně, protože vlivem internetu a snadné dostupnosti všech potřebných informací si žáci osvojují poznatky povrchně, bez hlubšího pochopení souvislostí.
Účastníci semináře se dozvědí, proč a jaké literární texty zařazovat do výuky, jak s nimi pracovat a jak prezentovat výsledky. Na konkrétních příkladech si vyzkoušejí různé metody práce s původními literárními texty a ověří si, že literaturu lze tvůrčím způsobem využít již od počátku výuky cizího jazyka.
Po úvodní výměně zkušeností se čtením v hodinách němčiny a prezentaci na téma „Fertigkeit Lesen“ (dovednost čtení) již půjde o komplexnější práci s texty, o aktivity, pomocí nichž lze rozvíjet myšlenkové procesy, uvědomit si hlouběji jejich obsah a souvislosti a logicky formulovat a vyjadřovat vlastní myšlenky. Na příkladech pohádek, básnických a písňových textů, krátkých povídek, poslechových textů i komiksů si učitelé vyzkoušejí různé aktivity jako např. anticipaci, shrnutí obsahu pomocí klíčových slov nebo obrázků, různé možnosti výkladu téhož textu, transformaci textu do jiného žánru, vlastní parafrázi textu nebo variaci na dané téma. Seminář využívá i postupy dramatické výchovy a účastníci se prostřednictvím rolových her pokusí pochopit a vysvětlit jednání postav a prohloubit tak své znalosti skrze osobní prožitek a emoční zaujetí. Získají tak náměty na práci s textem, jimiž se lze inspirovat a dále je rozvíjet a využít při výuce němčiny, a to již od úrovně A1 SERR.

 

2. seminář: Výuka němčiny celým tělem (Deutsch mit dem ganzen Körper)

Často znamená škola pro žáky dlouhé hodiny sezení na židli, přerušené pouze přestávkami, cestou na toaletu nebo s dotazem za učiteli. To odpovídá té nejmenší míře pohybu žáků. V souvislosti s počasím, např. v horkém letním dni, připadá žákům dvakrát tak těžké sedět nad učebnicemi, pracovními listy a sešity, místo aby se odreagovali v přírodě a při sportovních aktivitách.
Pohybovými aktivitami můžeme žákům pomoci překonat nechuť z dlouhého sezení a také působit na škody, vznikající vadným držením těla a motorickými deficity.

Žáci němčiny stojí vlastně před výzvou: S nulovými či nepatrnými znalostmi jazyka jsou nuceni k zcela nezúčastněnému (apatickému) sezení a přesto si mají osvojit nová slovíčka a větné struktury. Jistě je v jejich zájmu naučit se německému jazyku, aby se mohli v německy mluvícím prostředí a s budoucími pracovními či soukromými kontakty dorozumět. Tento jejich zájem ale nepostačí k jejich plné motivaci.
Pohybové hry obsahující učivo žáky baví a učení je vlastně příjemným vedlejším produktem. Místo toho, aby byli žáci naštvaní, že musí (jak tomu je v mnoha školách) strávit další hodinu se suchou výukou němčiny, těší se na to, že si budou moci zase „německy hrát“. Budou nadšeni, motivováni a učivo si zapamatují výrazně lépe. K tomu přispívá i to, že při mobilním učení je osloveno více smyslů.

Hry, které budou na seminářích představeny, se nehodí k tomu, aby z nich byla vytvořena celá vyučovací hodina, ale jsou zamýšleny spíše jako malá chuťovka na začátku hodiny, jako odměna na konci nebo jako „vzbuzovač“ energie uprostřed vyučování. Délka hravých aktivit je zpravidla 5 – 10 minut, takže zbyde dostatek času na „normální“ výuku.

Aby byla udržena radost ze hry a z pohybu a aby nebyl nikdo frustrován, bude do sbírky her zařazeno jen málo soutěživých her. Pokud bude mít hra soutěživý charakter, bude se většinou hrát ve skupinách, aby nebyl nikdo obviňován za to, když skupina prohraje.
Učitelé budou seznámeni s různými kategoriemi her, totiž s hrami rozvíjejícími a upevňujícími slovní zásobu, s hrami procvičujícími jednotlivé slovní druhy a s hravými aktivitami nacvičujícími jednoduché věty a větné struktury. Ke všem hrám obdrží učitelé popis her, příp. kopírovací předlohu, která jim bude následně zaslána mailem. Učitelé se také dozvědí, pro jako cílovou skupinu je hra určena, k jakému učebnímu cíli se hodí s, jakým časovým rozsahem má učitel počítat.

 

3. seminář: Obrázky ve výuce němčiny

Seminář je zaměřen na práci s obrazovým materiálem ve vyučování německého jazyka.
Ukážeme si, jak správně a vhodně zapojit obrázky do výuky a jak s nimi pracovat. Zmíníme se o obrázku jako o formě motivace, jako o prostředku náhrady reality ve vyučování a názornosti. Budeme se zabývat obrázky jako prvky podporujícími fantazii, rozvíjejícími paměť i komunikaci v hodině. Nezapomeneme si také ukázat, že obrázky mohou přibližovat život v německy mluvících zemích a že se tedy dají využít i při výuce reálií. V neposlední řadě si ukážeme, že mohou být i součástí projektů a kreativního psaní.

Tento seminář předloží vyučujícím rovněž náměty k využití autentických obrazových materiálů při výuce němčiny na různých úrovních. Autentické materiály jsou texty pocházející ze zemí, ve kterých se mluví německy, ale které nejsou původně určeny pro výuku němčiny. Přinášejí do vyučování nové náměty, aktivity a motivaci. Tvoří propojení jazykového vyučování a reálného života, seznamují žáky s aktuální slovní zásobou, reáliemi i praktickými informacemi. Nejčastěji se bude jednat například o letáky ze supermarketů, inzeráty bytů, prodej zboží, prospekty, vstupenky apod.

Učitelé se seznámí i s typologií úkolů, tj. s tím, jak materiály využít a jak s nimi v hodinách pracovat, jak mohou obohatit výuku. Důraz bude kladen na komunikativní metody a situace, na obohacení slovní zásoby ve vztahu ke komunikativní kompetenci.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Vzájemný vliv angličtiny a němčiny aneb proč žáci chybují? Hravé aktivity do výuky angličtiny (18 či 8h)

Vzdělávací program je určený učitelům anglického jazyka, kteří chtějí žákům nabídnout v konkurenci s výukou němčiny (a dalšími cizími jazyky) zajímavou a motivující výuku jazyka. Angličtina zaujímá v porovnání s němčinou velmi snadnou pozici, protože má téměř ve všech školách postavení prvního cizího jazyka; pouze výjimečně je tomu naopak. Vliv angličtiny na slovní zásobu téměř všech jazyků, tedy i němčiny a češtiny, je nepopiratelný a její postavení již těžko změníme. Žáci a studenti, ale i dospělí si často v rozhovorech vypomáhají slovíčky z druhého cizího jazyka, většinou používají v němčině či češtině anglická slova. Výjimkou ale nejsou ani německá slova v angličtině, příp. koncovky u podstatných jmen nebo sloves. To se ale stává až tehdy, když se žáci učí druhému cizímu jazyku.
V semináři si na příkladech z historického vývoje ukážeme, čím je to způsobeno a proč žáci tolik chybují a přenášejí jednotlivé jevy z jednoho jazyka do druhého. Učitelé budou seznámeni s ukázkami cvičení, ve kterých budou moc procvičovat oba jazyky, příp. si taková cvičení mohou snadno sami vytvořit.
Dnes se němčina nabízí většinou jako další cizí jazyk po angličtině, a proto je jedním z cílů semináře ukázat, že jakmile se žáci seznámí se základy němčiny, lze veškeré jejich znalosti z angličtiny a němčiny efektivně a zajímavě využít, a tím jim ukázat, že při učení se cizím jazykům mohou být aplikovány podobné postupy a metody práce tak, aby jejich výuka vedla skutečně k rozvoji komunikativní kompetence v každém z jazyků.

Obsah seminářů:

1. seminář (8 vyuč. hodin)
První část dvoudílného cyklu bude věnována osvětlení postavení angličtiny jako prvního cizího jazyka jednak ve vztahu k němčině („Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus“, tzn. angličtina je již samozřejmostí a znalost němčiny výhodou), jednak postavení angličtiny a němčiny na trhu práce v České republice a v Evropě.

Především bude poukázáno na problematické jevy, tedy na podobná anglická a německá slova, na tzv. falešné přátele“, slova, která vypadají jako stejná, mají však jiný či posunutý význam. Rovněž budou zmíněny typické chyby, kterých se žáci dopouštějí a které přenášejí z jednoho jazyka do druhého. Učitelé budou mít možnost pracovat s vybranými větami a ukázkami textů s typickými chybami a zamyslet se nad jejich vznikem, tedy příčinami, tak jejich odstraněním.

V první části se rovněž zmíníme o odlišnostech ve slovní zásobě a v hláskách, které některá slova jen nepatrně odlišují, a tím vlastně žákům činí velké potíže. Připomeneme si s hláskové změny uvnitř slov, které vedly ke vzniku odlišností mezi oběma jazyky. Učitelé budou seznámeni i s ukázkami cvičení, ve kterých mohou procvičovat oba jazyka, tedy angličtinu a němčinu, a pomocí kterých se budou žáci učit oba jazyky odlišovat.
Součástí prvního modulu bude i seznam anglicizmů, používaných v některých učebnicích německého jazyka (schválenými MŠMT a rovněž zařazenými do největšího slovníku Duden) a zařazenými do běžné německé slovní zásoby. Tím dostanou angličtináři cenný soupis anglických slovíček, která žáci používají i v dalších jazycích, především v němčině. Zamyslíme se však společně i nad češtinou a slovy anglického původu, která žáci již běžně používají.

V druhé části prvního semináře učitelé obdrží sbírku hravých aktivit do výuky angličtiny, ve kterých budou moci se žáky procvičovat jak různé gramatické jevy, tak rozvíjet konverzaci.
Účastníci se zaměří na způsoby rozvoje a nácviku komunikativních dovedností, vyzkouší si různé aktivity, na jejichž základě se dá mluvení nacvičovat, a to od jednoduchých krátkých mluvních cvičení až po různé situační scénky a další konverzační impulzy. Společným charakteristickým znakem všech těchto cvičení je to, že k nim nepotřebujeme žádné technické pomůcky a že jejich příprava nezabere (téměř) žádný čas. Učitelé si odnesou malou sbírku nápadů na rozvoj konverzace.
Při nácviku jednotlivých aktivit budou střídány různé metody a sociální formy práce (jednotlivci, dvojice, větší i menší skupinky), takže bude u žáků rozvíjena i sociální kompetence. Při všech aktivitách se budou žáci muset projevovat aktivně, takže na pasivitu nebude vůbec žádný prostor. Žáci poznají, že když dokážou sami uplatnit své jazykové prostředky a využít svých konverzačních schopností, posune je to ve znalosti jazyka o hodně vpřed a bude motivovat k dalšímu rozvoji svých jazykových schopností, znalostí a dovedností.

 

2. modul (8 vyuč. hodin)

Součástí druhého semináře tohoto metodického vzdělávacího programu je příprava vhodného jazykového prostředí. Zaměříme se na to, čeho se vyvarovat, kdy a jak komunikovat v rodném a cizím jazyce. Ukážeme si vhodné aktivity vedoucí k efektivním postupům a jejich posloupnost, rituály pro pravidelně se opakující akce. Metodický vzdělávací program je zaměřený především na rozvoj tvořivých aktivit při výuce anglického jazyka s využitím obrazového a zvukového materiálu (propojení pohybu, ostatních předmětů jako jsou výtvarná výchova, pracovní činnosti apod., práce s obrazovým materiálem, aktualizace učiva dle ročních období, tematicky sjednocené hry, příběhy, písničky a říkanky).
Dále budou nabídnuty aktivity podporující procvičování gramatických jevů zábavnou formou a náměty činností k rozšíření slovní zásoby žáků (povely, interaktivní předměty, doplňovačky, písně, říkanky, příběhy, pracovní listy, křížovky, kvízy, interaktivní cvičení, aktivity zaměřené na pohybové  procvičování gramatických struktur vět a frází, apod.) Součástí bude rozbor jednotlivých aktivit a vzájemné sdílení zkušeností v rámci diskuze a sebereflexe.

Vzdělávací program bude veden v českém a anglickém jazyce. Účastníci budou pracovat ve větších i menších skupinkách, ve dvojicích, skupinách, individuálně a v plénu.
Učitelé budou seznámeni s různými kategoriemi her, totiž se hrami rozvíjejícími slovní zásobu, jazykovými hrami, pohybovými a pantomimickými hrami a s rolovými hrami (Rollplay). Sami si prakticky vyzkoušejí, jak pozitivní vliv mohou mít hry na dynamiku a atmosféru ve třídě a jak mohou i slabší žáky motivovat k učení cizího jazyka.
Hry, které budou na seminářích představeny, se nehodí k tomu, aby z nich byla vytvořena celá vyučovací hodina, ale jsou zamýšleny spíše jako malá chuťovka na začátku hodiny, jako odměna na konci nebo jako „vzbuzovač“ energie uprostřed vyučování. Délka hravých aktivit je zpravidla 5 – 10 minut, takže zbyde dostatek času na „normální“ výuku.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Rozvoj jazykových a metodických dovedností učitele německého jazyka


Obsah akce:
Tento vzdělávací program je určený učitelům německého jazyka, kteří se chtějí zdokonalit jak v jazykových, tak i metodických dovednostech výuky německého jazyka, získat přehled o vývoji didaktiky cizích jazyků a jejích aktuálních problémech, získat spoustu námětů do výuky německého jazyka a rozvinout své kreativní i jazykové schopnosti.

 

Celý cyklus 32 hodin bude rozdělen do čtyř seminářů po 8 hodinách:

1. seminář: Rozvoj jazykových schopností (1.část)

 

Tato vzdělávací akce je zaměřena na rozvoj jazykových znalostí německého jazyka a zároveň na rozvoj metodických dovedností učitelů německého jazyka. Reaguje na neustále aktuální potřeby a požadavky na zlepšení jazykové vybavenosti učitelů, kdy vzhledem ke zvýšené mobilitě v rámci zemí EU učitelé více cestují, ať už soukromě či v rámci pracovních povinností, nebo se k nim do školy a na pracoviště dostávají lektoři a zaměstnanci z různých německy mluvících zemí, příp. se oni dostávají jako účastníci různých projektů mezi německy mluvící partnery. Kurz jim umožní další vzdělávání v tomto světovém jazyce a zvýší jejich jazykovou vybavenost. Zároveň může výrazně pomoci učitelům začátečníkům, kteří mají jen malé zkušenosti s výukou jazyka a ještě si plně nedůvěřují, příp. nemají dostatečnou praktickou zkušenost s výukou jazyka. Zároveň nemají adekvátní sbírku jazykových a konverzačních cvičení, kterými mohou jazykové schopnosti rozvíjet i u svých žáků.

 

Důležitou a nedílnou součástí výuky německého jazyka je výuka slovní zásoby. Může být velkou zábavou pro žáky i učitele, pokud se ovšem zvolí správné přístupy a aktivity. Tento seminář se zaměří i na metodické rady při výuce slovní zásoby, stejně jako na praktické aktivity a hry, které se osvědčily již mnoha učitelům v praxi, a to při výuce žáků různých věkových skupin a jazykových úrovní.

Cílem tohoto semináře je pochopení možností zavádění nové slovní zásoby v kontextuálních celcích a na základě určitých vytvořených struktur a řádu, které vedou k vyšší efektivitě zapamatování si nově získaných vědomostí. Účastníci semináře se seznámí s možnostmi prezentace slovní zásoby ve výuce, kde důležitou roli hraje kontextuální progresivita podpořená různými vjemovými kanály, jako jsou např. zrak, sluch a hmat.

 

2. seminář: Hry a cvičení k rozvoji gramatiky

V druhém pokračování semináře se budeme nejdříve krátce zabývat výhodami používání gramatických her ve výuce. Při analýze herních činností si učitelé uvědomí jejich pozitivní vliv na motivaci žáků, na zvýšení jejich zájmu o jazyk a v neposlední řadě i jejich pozitivní vliv rozvoj jazykových kompetencí. Dotazníkovou metodou dojdeme k zcela jistému závěru, že hry podporují a rozvíjejí činnostně orientovanou výuku a umožňují celostní učení, že zvyšují aktivitu žáků, podporují jejich zájem o němčinu, odbourávají strach z mluvení, protože žáci nejdříve při nácviku reálných situací komunikují pouze spolu v chráněném území skupinové či partnerské práce, beze strachu ze zkoušení či trapných okamžiků před celou třídou.
Dále se společně zamyslíme nad kritérii a podmínkami používání her ve výuce.

Gramatika je klíčovou součástí výuky jazyka, ale obvykle nepatří k nejpopulárnějším aktivitám. Ale místo drilu a nezáživných doplňovacích cvičení lze gramatiku procvičovat i v takových cvičeních, která jako gramatická nevypadají. Známá didaktická zásada Dr. Piepha zní: „Nejlepší výuka gramatiky je taková, kterou žák nepozná.“ A právě takovýmito aktivitami se budeme na semináři zabývat a taková cvičení dostanou učitelé v další sbírce nápadů.

Učitelé budou seznámeni s různými kategoriemi her, totiž se hrami rozvíjejícími slovní zásobu, jazykovými hrami, pohybovými a pantomimickými hrami a s rolovými hrami (Rollenspiele).

V jednotlivých částech semináře budeme prakticky trénovat jednotlivé hravé aktivity, které sahají od jednoduchých úkolů s písmeny, slovy a pojmy přes práci s větami, texty a obrázky až po komplexní jazykové aktivity jako jsou diskuse a argumentace. Učitelé si sami prakticky vyzkoušejí, jak pozitivní vliv mohou mít hry na dynamiku a atmosféru ve třídě a jak mohou i slabší žáky motivovat k učení cizího jazyka.
Mezi hry se slovní zásobou budou zařazeny např.: aktivity na procvičování členů u podstatných jmen, spojených většinou s pohybem, neboť tak mají žáci větší šanci si látku zapamatovat.

Dále se budeme věnovat skloňování podstatných a přídavných jmen, budeme procvičovat slovesa a všechny jejich časy a formy, tedy přít. čas a minulé časy. Přejdeme postupně k celým větám a různými typy skládání vět, včetně pohybu žáků po třídě, Schnapp (tvorbou vět), skládáním vět do příběhů apod. Závěrem procvičíme předložky a další slovní druhy.
V poslední části hodiny budou učitelé vyzváni i k vlastní aktivitě, tedy aby se podělili o svá nápaditá a zajímavá cvičení na gramatiku.

 

3. seminář: Rozvoj jazykových schopností (2.část)

Rozvoj jazykových dovedností patří spolu s poslechem k nejdůležitějším dovednostem. V současnosti se úloha mluvení a komunikačního tréninku neustále zvyšuje, stejně jako se zvyšuje úloha mluvení při maturitních a státních zkouškách. Tento třetí tematický blok bude nabízet spoustu metodických rad, doporučení a především praktických aktivit a cvičení určených pro efektivní výuku mluvení.

V prakticky zaměřeném semináři se účastníci soustředí na způsoby rozvoje komunikativních dovedností, vyzkouší si různé aktivity, na jejichž základě se dá mluvení nacvičovat, jednak v souvislosti s dalšími jazykovými dovednostmi a jednak na základě autentického textu, obrázku, krátkých konverzačních impulzů, her, písní a dalších činností.

V semináři se budeme soustředit na aktivity směřující k používání jazyka jako nástroje dorozumění se v novém prostředí, jako prostředku, který umožňuje spolupráci mezi lidmi. Celé generace žáků, studentů, klientů naříkají, že se potřebují naučit „mluvit“, že jim mluvení nejde a nevědí, co mají dělat. Generace učitelů hledají efektivní cesty, jak tohoto cíle dosáhnout, a kladou si otázku, proč je tento cíl tak obtížně dosažitelný? V tomto tematickém semináři učitelé získají mnoho podnětů k přemýšlení, inspiraci a seznámí se s praktickými ukázkami z výuky.

 

4. seminář: Obrázky ve výuce němčiny

Seminář je zaměřen na práci s obrazovým materiálem ve vyučování německého jazyka.
Ukážeme si, jak správně a vhodně zapojit obrázky do výuky a jak s nimi pracovat. Zmíníme se o obrázku jako o formě motivace, jako o prostředku náhrady reality ve vyučování a názornosti. Budeme se zabývat obrázky jako prvky podporujícími fantazii, rozvíjejícími paměť i komunikaci v hodině. Nezapomeneme si také ukázat, že obrázky mohou přibližovat život v německy mluvících zemích a že se tedy dají využít i při výuce reálií. V neposlední řadě si ukážeme, že mohou být i součástí projektů a kreativního psaní.
Tento seminář předloží vyučujícím rovněž náměty k využití autentických obrazových materiálů při výuce němčiny na různých úrovních. Autentické materiály jsou texty pocházející ze zemí, ve kterých se mluví německy, ale které nejsou původně určeny pro výuku němčiny. Přinášejí do vyučování nové náměty, aktivity a motivaci. Tvoří propojení jazykového vyučování a reálného života, seznamují žáky s aktuální slovní zásobou, reáliemi i praktickými informacemi. Nejčastěji se bude jednat například o letáky ze supermarketů, inzeráty bytů, prodej zboží, prospekty, vstupenky apod.
Učitelé se seznámí i s typologií úkolů, tj. s tím, jak materiály využít a jak s nimi v hodinách pracovat, jak mohou obohatit výuku. Důraz bude kladen na komunikativní metody a situace, na obohacení slovní zásoby ve vztahu ke komunikativní kompetenci.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Konverzační workshop na rozvoj komunikativních dovedností


Obsah akce:
Tato vzdělávací akce je zaměřena na zdokonalení konverzačních dovedností německého jazyka a na metody, jak tato témata realizovat ve výuce. Reaguje na aktuální potřebu neustálého zlepšování jazykové vybavenosti učitelů a studentů. Workshop učitelům umožní krátké osvěžení a rozšíření znalostí, dovedností a metod a podpoří tak nepřímo motivaci studentů do další výuky. Učitelé dostanou praktické a názorné informace, jak postupovat při nácviku jednotlivých témat ve vyučování. Zároveň si sami osvěží již zapomenuté strategie a metody nácviku. Workshop mohou využít i učitelé začátečníci, kteří ještě nemají s výukou velké zkušenosti a potřebují získat sebejistotu a potřebné zkušenosti.
Workshop je plánován na jeden den, v případě zájmu by mohly navazovat další konverzační workshopy.

Obsah bude vycházet z běžných témat každodenního života. Jedná se o následující témata, z nichž bude vybráno jedno na základě požadavků a přání učitelů:
- Osobní charakteristika
- Rodina
- Domov a bydlení
- Každodenní život
- Vzdělávání
- Volný čas a zábava
- Mezilidské vztahy
- Cestování a doprava
- Zdraví a hygiena
- Stravování
- Nakupování
- Práce a povolání
- Služby
- Společnost
- Zeměpis a příroda

Praktická část kurzu je zaměřena na:
procvičení praktických metod nácviku všech čtyř dovedností (poslech, mluvení, čtení, psaní).
Účastníci workshopu budou konfrontováni se situacemi, které se mohou přihodit při cestování do německy mluvících zemí, trénovat komunikační situace, do nichž se mohou v každodenním životě dostat, zapojovat do rozhovoru bez přípravy o tématech, která jsou jim známá, o něž se zajímají nebo která se jich týkají. Prakticky si tak osvojí moderní kreativní metody práce s konverzačními tématy ve výuce.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Jak dobře znáte Německo?

Obsah akce:

Výuka němčiny neznamená jen zvládnutí jazyka, to by bylo málo motivující. Naši žáci se chtějí ve vyučování dozvědět také něco ze života německy mluvících zemí, proto by jim učitelé měli ve vyučování zprostředkovat i zajímavé informace, které žáky zaujmou a motivují, měli by poznat zajímavé osobnosti a navázat kontakty s osobami z Německa, Rakouska a Švýcarska.

V tomto semináři nejde jen o běžné zeměpisné informace, které jsou již obsaženy ve všech učebnicích. Učitelé se seznámí s prameny, ze kterých budou moci čerpat pro různé věkové skupiny zajímavé informace, a samozřejmě poznají i metody, kterými mohou ve vyučování pracovat.

Při práci ve dvojicích či ve skupinkách si učitelé sami vyzkoušejí, co všechno o zemi „svého“ jazyka vědí a znají. Při práci ve dvojicích budou přiřazovat zeměpisné znalosti k obrázkům či faktografickým údajům, ve skupinkách budou hledat odpovědi na nejrůznější kvízové otázky, ověřovat dané informace v textech, poslouchat hudební ukázky či ověřovat údaje z nedávné či dávné historie v příslušných pramenech / textech.

V semináři, který obsahuje jak práci s reáliemi, tak nácvik všech čtyř jazykových dovedností, se budeme věnovat i hlavnímu městu Německa Berlínu. Zastavíme se u jeho současnosti, ale krátce nahlédneme i do dějepisných událostí, především poválečných.

Dozvíte se rovněž spoustu zajímavostí ze života současných Berlíňanů, které budou doplněny obrazovým materiálem, včetně krátké videonahrávky.

Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele německého jazyka ZŠ, SŠ a JŠ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Co ještě nevíte o Rakousku a Lichtenštejnsku?

Rakousko je naším nejbližším sousedem, s nímž nás spojuje kromě hranice i společná historie. Lichtenštejnsko je dalším blízkým sousedem Rakouska a také zemí, v níž se mluví německy a vládne zde nejstarší šlechtický rod. V semináři se učitelé pokusí poznat obě země ze všech možných stran.  Čas bude věnován jak zeměpisným znalostem, historickým souvislostem, zajímavostem ze současného života, tak i odlišnostem v jazyce. Učitelé se dozvědí i některé zajímavosti, které by marně hledali v učebnicích.  Vše bude ukázáno na praktických cvičeních a úkolech, které mohou učitelé téměř ihned využít ve výuce.

Součástí semináře budou činnosti, které budou aktivizovat žáky a studenty k práci a vzbudí v nich zájem o dané země a jejich kulturu. Jedná se o zjišťování informací dotazníkovou metodou (Klassenspaziergang), zjišťování pocitů a dojmů v různých asociogramech a ve výtvarných kresbách, při kterých si žáci uvědomí a doplní vědomosti o typickém oblečení a životě místních obyvatel. Na základě autentických informací z daných zemí učitelé poznají opravdovou povahu typických Rakušanů a Lichtenštejnců.

V druhé části se učitelé budou podrobně zabývat symboly národní identity, tedy státními znaky, hymnami a vlajkami daných zemí. Zmíníme i aktuální představitele vlády.

Ve třetí části semináře dostanou učitelé k dispozici několik kvízů a rébusů, které žáky zcela jistě upoutají a zaujmou. V poslední části semináře se budou učitelé zabývat typickými jídly, nápoji a zvyklostmi, samozřejmě se naučí i několik výrazů z tamější němčiny (österreichisches Deutsch a lichtenštejnské dialekty).

Učitelé dostanou k dispozici inspirativní odkazy na webové stránky obou zemí.

 

Celkově budou asi dvě třetiny semináře věnovány Rakousku jako našemu významnému sousedovi a jedna třetina Lichtenštejnsku.

Na semináři si učitelé sami vyzkoušejí, jak by měl v praxi vypadat RVP /ŠVP), když se v oblasti jazykového vzdělávání spojí a prolínají různé předměty (NJ, D, Z, ČJ)

Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele německého jazyka ZŠ, SŠ a JŠ

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

11. To nejlepší ze Švýcarska a Lucemburska

Švýcarsko a Lucembursko patří k zemím, ke kterým mají učitelé němčiny vždy nejméně materiálů. A pokud nějaké dostanou, je obtížné vybrat právě ty nejzajímavější a nejdůležitější. V semináři se učitelé seznámí se základními zeměpisnými údaji, s nejznámějšími místy, městy a památkami, s nádhernou švýcarskou krajinou, se švýcarskými produkty a pokusí se alespoň trochu proniknout do švýcarské němčiny. Vše bude pojato velmi prakticky, aby si učitelé rovnou odnesli připravený metodický materiál do výuky. Podobně tomu bude s Lucemburskem, i o něm se učitelé dozvědí několik zajímavých informací.

Seminář bude rozdělen do dvou částí, z nichž zhruba dvě třetiny budou věnovány Švýcarsku a třetina Lucembursku.

V úvodu semináře se učitelé seznámí s typickými švýcarskými pozdravy a zamyslí se pomocí asociogramu  nad tím, co je pro Švýcarsko typické a co vlastně o něm všichni vědí. Poté si vyslechnou rodilé Švýcary, kteří budou hovořit o tom, co je pro ně typické. Výsledky učitelé porovnají se svými dojmy a představami a v následujících vyuč. hodinách budou učitelé seznamovat se všemi typickými, zajímavými a důležité informacemi a produkty.

Po úvodních nejdůležitějších geografických údajích, které získají z práce s texty, se budeme věnovat jazykovým odlišnostem Švýcarska. Učitelé si uvědomí rozdíl mezi švýcarskou němčinou a nářečím Schweizer Deutsch (Schwyzerdütsch), na základě porovnání podobných německých a švýcarských slov a srovnání psané podoby se budou snažit proniknout do jejích jazykových gramatických a hláskových zvláštností.

V další části semináře učitelé shlédnou 5 minutový vzdělávací film o výrobě ementálu a dále se budou zabývat dalšími typickými švýcarskými produkty.

Dále se učitelé seznámí i historií, tedy se založením Švýcarska, se slavnými postavami švýcarských dějin (např. Wilhelm Tell, A.Einstein, H.Nestlé,  J.Maggi atd.) .V poslední části se zastavíme u švýcarského školství a jeho zvláštností. Např. kolik cizích jazyků a které se žáci v různých kantonech učí. Závěrem učitelé obdrží i malý slovníček švýcarské němčiny.

V poslední části semináře se budeme zabývat Lucemburkem, Velkovévodstvím lucemburským, jeho polohou, historií a vznikem, politickým systémem, učitelé se seznámí se zajímavými a významnými osobnostmi, zastavíme se i u zajímavostí z běžného života, zvyklostí a tradicemi v Lucemburku.  Učitelé dostanou odkazy na zajímavé a krátké filmy, z nichž se žáci dozvědí, jak se v Lucembursku žije a co je typické pro obyvatele Lucemburska.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Malé hravé recepty do výuky I. a II.

Jednotlivé části cyklu hravých aktivit budou zaměřeny na vytvoření a praktické ověření sbírky her.

Nejdříve se budeme krátce zabývat výhodami používání her ve výuce. Při analýze herních činností si učitelé uvědomí jejich pozitivní vliv na motivaci žáků, na zvýšení jejich zájmu o jazyk a v neposlední řadě i jejich pozitivní vliv rozvoj jazykových kompetencí. Kartičkovou metodou dojdeme k zcela jistému závěru, že hry podporují a rozvíjejí činnostně orientovanou výuku a umožňují celostní učení, že zvyšují aktivitu žáků, podporují jejich zájem o němčinu, odbourávají strach z mluvení, protože žáci nejdříve při nácviku reálných situací komunikují pouze spolu v chráněném území skupinové či partnerské práce, beze strachu ze zkoušení či trapných okamžiků před celou třídou.

Dále se společně zamyslíme nad kritérii a podmínkami používání her ve výuce.

Učitelé budou seznámeni s různými kategoriemi her, totiž se hrami rozvíjejícími slovní zásobu, jazykovými hrami, pohybovými a pantomimickými hrami a s rolovými hrami (Rollenspiele).

V poslední části semináře budeme prakticky trénovat jednotlivé hravé aktivity, které sahají od jednoduchých úkolů s písmeny, slovy a pojmy přes práci s větami, texty a obrázky až po komplexní jazykové aktivity jako jsou diskuse a argumentace. Učitelé si sami prakticky vyzkoušejí, jak pozitivní vliv mohou mít hry na dynamiku a atmosféru ve třídě a jak mohou i slabší žáky motivovat k učení cizího jazyka. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

13. Malé, hravé tentokrát gramatické recepty do výuky němčiny

Jak jistě všichni ze zkušenosti víme, zásoba hravých aktivit není nikdy dost velká, proto je třeba ji neustále obohacovat a doplňovat. V tomto semináři se opět budeme zabývat hravými aktivitami, kterými se pokusíme zvýšit motivaci žáků, rozvíjet jejich kreativitu a fantazii a zároveň je i pobavit a zaujmout.

V pokračování semináře Malé hravé recepty do výuky se budeme nejdříve krátce zabývat výhodami používání gramatických her ve výuce. Při analýze herních činností si učitelé uvědomí jejich pozitivní vliv na motivaci žáků, na zvýšení jejich zájmu o jazyk a v neposlední řadě i jejich pozitivní vliv rozvoj jazykových kompetencí. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

14. Jak na němčinu jako na druhý cizí jazyk? (1 nebo 2 semináře)

Vzdělávací program je určený učitelům německého jazyka, kteří chtějí žákům nabídnout v konkurenci s výukou angličtiny zajímavou a motivující výuku německého jazyka. Dnes se němčina nabízí většinou jako další cizí jazyk po angličtině, a proto je cílem semináře ukázat vyučujícím němčiny, že lze předchozí znalosti žáků z angličtiny ve výuce němčiny efektivně a zajímavě využít, a tím žákům ukázat, že při učení se cizím jazykům mohou být aplikovány podobné postupy a metody práce tak, aby jejich výuka vedla skutečně k rozvoji komunikativní kompetence v každém z jazyků. 

Obsah modulů:

1.         modul (8 vyuč. hodin)

První část dvoudílného cyklu bude věnována osvětlení postavení němčiny jednak ve vztahu k angličtině jako prvnímu cizímu jazyku („Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus“), jednak postavení němčiny na trhu práce v České republice a v Evropě.

Především bude poukázáno na problematické jevy, tedy na podobná anglická a německá slova, na tzv. falešné přátele“, „falsche Freunde“, slova, která vypadají jako stejná, mají však jiný či posunutý význam. Rovněž budou zmíněny typické chyby, kterých se žáci dopouštějí v němčině a které přenášejí z jednoho jazyka do druhého.  Učitelé budou mít možnost pracovat s vybranými větami a ukázkami textů s typickými chybami a zamyslet se nad jejich vznikem, tedy příčinami, tak jejich odstraněním.

V první části se rovněž zmíníme o odlišnostech ve slovní zásobě a v hláskách, které některá slova jen nepatrně odlišují, a tím vlastně žákům činí velké potíže. Seznámí se s hláskovými změnami uvnitř slov, které vedly ke vzniku odlišností mezi oběma jazyky.

Součástí prvního modulu bude i seznam anglicizmů, používaných v některých učebnicích německého jazyka (schválenými MŠMT a rovněž zařazenými do největšího slovníku Duden) a zařazenými do běžné, německé spisovné (i hovorové) slovní zásoby.

 

2.         modul (8 vyuč. hodin)

Součástí druhého modulu tohoto metodického vzdělávacího programu je příprava vhodného jazykového prostředí. Zaměříme se na to, čeho se vyvarovat, kdy a jak komunikovat v rodném a cizím jazyce. Ukážeme si vhodné aktivity vedoucí k efektivním postupům a jejich posloupnost, rituály pro pravidelně se opakující akce. Metodický vzdělávací program je zaměřený především na rozvoj tvořivých aktivit při výuce německého jazyka s využitím obrazového a zvukového materiálu (propojení pohybu, ostatních předmětů jako jsou výtvarná výchova, pracovní činnosti apod., práce s obrazovým materiálem, aktualizace učiva dle ročních období, tematicky sjednocené hry, příběhy, písničky a říkanky).

Dále budou nabídnuty aktivity podporující procvičování gramatických jevů zábavnou formou a náměty činností k rozšíření slovní zásoby žáků (povely, lidské hodiny, interaktivní předměty, psaní deníku, doplňovačky, písně, říkanky, příběhy, pracovní listy, křížovky, kvízy, interaktivní cvičení, aktivity zaměřené na pohybové procvičování gramatických struktur vět a frází, apod.) Součástí bude rozbor jednotlivých aktivit a vzájemné sdílení zkušeností v rámci diskuze a sebereflexe.